ប្រវត្តិជោគជ័យរបស់លោក ឡុង ប៊ុនហៀង ក្រោយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីការអប់រំភាពជាអ្នកដឹកនាំ / Civic Champions profile – Long Bunheang

(English below) «តួនាទីធំ ការទទួលខុសត្រូវក៏ធំដែរ»។ នេះគឺជាទស្សនៈដែលត្រូវនឹង លោក ឡុង ប៊ុនហៀង។ ក្នុងវ័យ៥៥ឆ្នាំ លោក ឡុង ប៊ុនហៀង បានធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំស៊ីវិលមួយរូប អស់រយៈពេលជាង២០ឆ្នាំមក ហើយ។ លោក ប៊ុនហៀង...